Σχόλια Αναγνωστών

Tóm tắt luận văn về quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

Mrs Lew Hea (2020-06-25)


Trong bài viết này, Tổng đài luận văn 1080 sẽ chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về quản trị quan hệ khách hàng (CRM). Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn của Tổng đài luận văn 1080.
Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Đắk Lắk

Xem thêm về dịch vụ viết luận văn thuê
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
2.1. Mục tiêu chung
Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản trị quan hệ khách hàng (CRM) để vận dụng nghiên cứu làm rõ về thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác CRM tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Đắk Lắk trong tương lai.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa lý luận về quản trị quan hệ khách hàng, tiến trình xây dựng quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp và ứng dụng vào Trung tâm kinh doanh VNPT - Đắk Lắk. 
- Làm rõ thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Đắk Lắk thời gian qua.
- Đề xuất các giải pháp phát triển, hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Đắk Lắk trong tương lai. 
3. Đối tượng, ph vi nghiên cứu


3.1. Đối tượng nghiên cứu
Các vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động quản trị quan hệ khách hàng trong điều kiện cụ thể của Trung tâm kinh doanh VNPT - Đắk Lắk.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Đắk Lắk.
- Về thời gian: Các dữ liệu thứ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2017; các dữ liệu sơ cấp thu thập trong khoảng thời gian tháng 4 – 5 năm 2018; tầm xa các giải pháp đến năm 2025.
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
- Thu thập dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu được thu thập từ các nguồn tài liệu tại Trung tâm bao gồm các văn bản pháp lý liên quan đến việc hình thành Trung tâm; các tài liệu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm; báo cáo về tỉnh hình nhân sự của Trung tâm; …
- Thu thập dữ liệu sơ cấp: Tác giả trực tiếp thu thập từ các Cán bộ - Công nhân viên của Trung tâm kinh doanh VNPT - Đắk Lắk thông qua các “Phiếu khảo sát điều tra mức độ hiệu quả của hệ thống thông tin quản trị quan hệ khách hàng” tại đơn vị.

Tham khảo ngay: https://wikiluanvan.webflow.io/bai-viet/112-de-tai-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-hay-nhat
4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
- Phương pháp phân tích chỉ số phát triển: trên cơ sở các dữ liệu đã thu thập tác giả tiến hành phân tích chỉ số phát triển nhằm nghiên cứu động thái vận động của đối tượng nghiên cứu theo thời gian. 
- Phương pháp phân tích tỷ lệ: sử dụng phương pháp này nhằm xác định cấu trúc của đại lượng nghiên cứu như cấu trúc nguồn nhân lực; cấu trúc khách hàng của Trung tâm theo các tiêu chí khác nhau…
- Phương pháp phân tích số bình quân: sử dụng phương pháp này để ta tính được số năm quan hệ bình quân của khách hàng, bình quân quy mô doanh số của khách hàng, mức độ đánh giá bình quân của khách hàng về các nỗ lực CRM của Trung tâm…


- Phương pháp dự báo xu hướng: sử dụng phương pháp chuyên gia dự báo về các xu hướng phát triển của thị trường cung ứng dịch vụ thông tin truyền thông trong tương lai.
- Phương pháp điều tra xã hội học: Nhằm thu thập ý kiến của khách hàng về thực trạng CRM của Trung tâm trong thời gian qua.
Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp khác trong quá trình nghiên cứu như phương pháp quy nạp, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp khái quát hóa để định vị và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Đắk Lắk trong tương lai.
5. Bố cục của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng.
Chương 2: Thực trạng về công tác Quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm kinh doanh VNPT – Đắk Lắk.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị quan hệ khách hàng tại Trung tâm kinh doanh VNPT – Đắk Lắk.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Theo dõi chúng tôi: https://www.facebook.com/Wikiluanvan-106590894427054/
Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn của Tổng đài luận văn 1080 nhé.

ISSN: 1792-3024